DUVANweb.jpg

 

 

 

INFÖR PÅSK 2005… Till eftertanke.

Hur mycket kan man förlänga människans stund på jorden? Frågan diskuteras allt ivrigare under det att en del vetenskapsmän försöker klona mänskligt liv av stamceller hämtade från ett människofoster. Till en början erkände de flesta stater att sådant experimenterande stred mot det mänskliga livets okränkbarhet, men allteftersom det ryktades om olagliga men framgångsrika försök i det fördolda och om forskning i länder där man inte bryr sig om att dividera över etiska värderingar, så tycker fler och fler i vårt samhälle att sådant kan inte vara fel med tanke på det potentiella medicinska värdet med kloning av mänskligt liv från stamceller, då man redan nu tillåter abort och ibland eutanasi. Förespråkarna hoppas att många sjukdomar, t.ex. nervsjukdomar, skulle kunna botas, men man spekulerar också mycket över utsikten att kraftigt förlänga människans livslängd.

 

Ja, många forskare menar att man kunde bota Parkinsons, Alzheimers och flera andra sjukdomar med celler och vävnader odlade från fostrets stamceller. Någon har även föreslagit att man kunde frambringa människor utan huvud, som sedan kunde nyttjas som levande organbanker, bara vi kunde bli av med våra gamla tabubelagda föreställningar.

 

Ett alternativ i vissa fall är att man skulle kunna odla vissa mänskliga organ på djur. Man har redan odlat ett mänskligt ytteröra på ryggen av en mus. Nu har man också planer på att framalstra en mus vars hjärna består av 100% mänskliga celler, precis som man tidigare har framalstrat en gris vars blod var 100%  mänskligt och ett får vars lever var 80% mänskligt. En oroande liten detalj är att man inte vet om mänskliga stamceller sedan skulle kunna migrera i ett sådant djurs kropp och resultera i mänskliga spermier och ägg. I så fall kunde vi en dag upptäcka att, om två sådana varelser parade sig med varandra, så skulle ett mänskligt embryo spontant utvecklas i ett djurs sköte.

 

Variationerna på tilltänkta experiment är förmodligen oräkneliga. Sedan kan man också fundera på vad robotar med biologiska komponenter –  muskler, hud och andra vävnader och organ –  skulle kunna leda till. Vanligt folk skulle ha svårt att skilja dem från riktiga människor, precis som i en hel rad ”sience-fiction” filmer.

 

Dessa robotar kunde ju programmeras så att människor kunde inbilla sig att de hade både intellekt, vilja och känslor, och således kunde de klara många roller, allt från att vara terroragenter till sexpartners.

 

Kan kroppens död övervinnas?

Som sagt, man har också frågat sig om inte biologisk forskning snart kommer att avslöja orsakerna till åldrandet i en organism. Kanske kunde detta motverkas i tillräckligt hög grad, så att man med hjälp av sådan kunskap, organtransplantation och genterapi, kunde förlänga en individs jordiska liv i det oändliga. Då kunde man verkligen påstå att människan har lärt sig att ”leka” Gud, inte bara genom genmanipulation och manipulation av sin egen fortplantning, utan också genom att upphäva den ”dödsdom”, vilken Gud fastslog efter syndafallet.

 

Tankarna går alltså osökt till skapelseberättelserna i Första Moseboken och beskrivningen av människans syndafall, vilket skedde just genom frestelsen att vilja ”bli som Gud” och ”förstå (d.v.s.) avgöra vad som är gott och ont”. Det står att efter det att människan åt av ”den förbjudna frukten på kunskapens träd” förkunnade Gud denna straffdom: ”Med vedermöda skall du nära dig av marken i alla dina livsdagar – törne och tistel skall den bära åt dig – och i ditt anletes svett skall du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen – ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda”. Sedan står det: ”Gud sade: ’ Se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och taga av livets träd också, och äta, och så leva i evighet.’ Och Herren Gud förvisade honom ur Edens lustgård (ur paradiset)”.

 

Inte bara ett etiskt utan även ett existentiellt problem.

Vi vet givetvis ännu inte om vi människor verkligen genom genetisk forskning och långt framskriden medicinsk teknik skulle kunna lyckas ”taga av frukten från livets träd … och så leva i evighet ”. De naturvetenskapliga spörsmålen får givetvis diskuteras av andra än vi, men att lyfta fram några filosofiska och moraliska aspekter av den hypotetiska problematiken kan vara teologiskt nyttigt, när vi nu nalkas Påskhögtiden och skall fira vår Herres Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Skulle vårt hopp om förening med Gud i det tillkommande livet förlora all betydelse om vi ägde makten att förlänga det jordiska livet i det oändliga, eller skulle själva det jordiska livet förlora sin mening genom en sådan förlängning?

 

Låt oss föreställa oss att läkare från och med imorgon kunde hålla vilken nu levande människa som helst vid liv till dess att vårt universum går under. Då måste man nog också acceptera ett auktoritärt politiskt system med makt att bestämma över liv och död för alla och en var. Anledningen därtill är, att om inte naturen i någon mening förblir självreglerande, så skulle den personliga friheten tillåta även de sämsta människorna att vilja bli odödliga.

 

Den existentiella problematiken är lika förbryllande och avskräckande som den etiska. Om man tänker sig en värld där alla kan bli så starka, så intelligenta, så vackra och så gamla som makthavarna tillåter, vilken betydelse skulle personlig strävan då få? I en värld där människor inte längre fortplantar sig och kärleksobjekt kan framställas enligt önskan, vilken betydelse skulle sexualitet och vänskap ha för människan? Människans naturliga liv skulle förlora dess naturliga mening.

 

Evigt liv vore glädjelöst utan Gud.

Nu för tiden diskuterar man ofta om djuren har rätt till ett naturligt liv eller om det står människan fritt att helt frustrera deras naturliga drifter till sin egen fördel. Så fort vi talar om människans eget liv emellertid, kan vi inte nöja oss med att tala om hennes drifter. Det räcker inte att säga att det jordiska livets mening för människan är att leva.

 

För oss människor i den fallna världen har livet en naturlig mening just därför att det kommer att ta slut. Det har en övernaturlig mening därför att vår själ är odödlig och vår kropp kommer att uppstå i den tillkommande världen, där Gud kommer att framstå som den enda meningen med vår existens.

 

Ett evigt liv utan Gud här på jorden vore per definition ett helvete, d.v.s. ett liv utan mening. Människan tycks nu vara på god väg att skapa ett sådant helvete på jorden. Måtte allt fler inse detta, innan hon går för långt, ty livets naturliga och övernaturliga meningar kan endast förenas genom tro på vår uppståndelse från de döda och ett evigt liv hos Gud som en belöning för tro och goda gärningar.

 

 

 

 

Halleluja! Han har uppstått

 

uppstandelse.jpg

 

 

 

 

Kristen meditation skall vara bön i Jesu Kristi namn och den Helige Andes kraft.

 

Den postmoderna och globalt medvetna människan har fått större och större intresse för meditation. Allt sedan hon har förstått att marknaden bestämt att även främmande religion och ”nyreligion” kan och bör marknadsföras på vanligt sätt, har hon klassat meditation som en nischprodukt. Den uppfattas som ett teknikpaket för att uppnå koncentration och välbefinnande som kan säljas till människor med eller utan tro. Hon föreställer sig att meditation är ett förehavande som sker enligt olika mönster, men att alla mönster passar till nästan vilken religion som helst, eller också till agnosticism, ja, även till ateism. Kort sagt, har meditation blivit ett medel för den som vill stressa av istället för den som vill söka sig in i ett djupare gudsförhållande.

 

Man behöver givetvis inte förneka att alla former för meditation har vissa likheter, eller att en kristen ibland kan lära sig ett och annat från metoder som kommer till användning bland anhängare av andra religioner, för att inse att en människas meditation som har ett personligt trosförhållande till Gud, skiljer sig för en människas meditation som inte tror, eller som menar att Gud är ett opersonligt väsen. Tror man på en personlig Gud, så är meditation bön – inre bön. Vidare, den som tror att Jesus Kristus är Guds enfödde Son och världens Frälsare, vilken tillsammans med sin himmelske Fader och den Helige Ande är en enda Gudom, ägnar sig åt en böneform som på samma gång är kristocentrisk och trinitarisk. Trons innehåll är alltså viktigt för kristen meditation.

 

En del förespråkare för meditation menar att meditation inte är bön därför att man inte begär något av Gud då man mediterar. Så är det inte för en rätt kristen. Då man företar sig meditation begär man att Gud skall uppenbara något om sig själv, om frälsnings väg, om Skriftens betydelse m.m. Man förväntar sig att bli bönhörd för Jesu Kristi skull och man har sin tillit till den Helige Andes ingivelse. Också då ens meditation saknar ett särskilt objekt, d.v.s. då den endast har som syfte att med uppmärksam kärlek vara i Guds närvaro, så är utgångspunkten bön, ty man ber att få träda in i den Helige, Treenige och Odelbara Gudomens närvaro för Jesu Kristi skull, han genom vilken Fadern har uppenbarat sig för oss. Vidare ber den Helige Ande invärtes i den mediterande med ”outsägliga suckar” (Rom. 8:26), d.v.s. utan att något specifikt kommer till uttryck genom intellektuella begrepp eller genom känslor som kan beskrivas med ord. Alltså bygger även det som man kallar mystik på trons bön och den Helige Andes gåva, vilken vi redan mottagit i det Heliga Dopet.

 

 

Namnlöst-1.jpg

 

Den helige Franciskus’ spiritualitet var absolut kristocentrisk och trinitarisk, vilket inte t.ex. hindrade att han hängav sig åt att betrakta den saliga Jungfru Maria som Kristi moder, helgonen som Kristi vänner, änglarna som Kristi tjänare, eller begrunda naturen och alla levande varelser vilka Fadern har skapat genom Kristus. Redan under sin omvändelse hade Franciskus fått se den fattige och lidande Kristus i den spetälske mannens ansikte och höra hans röst då han låg på knä inför ett krucifix. Således fick han också veta Kristi vilja som sin uppståndne och till himmelen uppfarne Herre och Mästare.

 

 

 

 

 

stigmatisering.jpgDEN HELIGE FRANCISKUS STIGMATISERING – KRISTI FEM SEGERSIGILL

 

Med tanke på vårt hopp om att åter uppnå enhet i Kyrkan mellan Öst och Väst, d.v.s. att uppnå enhet mellan den katolska och den ortodoxa kristendomen, har Påven Johannes Paulus II betonat hur viktigt det är för oss alla, som betraktar oss själva som lemmar i denna enda mystiska kropp, att inse att kroppen måste tillåtas att andas med bägge lungorna. De östkyrkliga och västkyrkliga spiritualiteterna är egentligen kompletterande, också beträffande den östkyrkliga betoningen på Kristi uppståndelse och den västkyrkliga betoningen på Kristi lidande.

 

Man brukar uppfatta d.h. Franciskus’ stigmatisering utifrån hans uttalade passionsfromhet. Det är emellertid också viktigt att begrunda helgonets erhållande av Frälsarens sårmärken utifrån dennes uppståndelses mysterium. Vi får aldrig glömma att det var just sårmärkena på Jesu kropp som medförde att den tvivlande aposteln Tomas kunde bekänna sin tro. Han sade: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka mitt finger i hålen, och sticka min hand i hans sida, så kan jag aldrig tro att han har uppstått”. (Joh. 20:25) Det var alltså åsynen av den tomma graven i förening med åsynen av den levande Kristus med sina fem segersigill, när han umgicks med dem under fyrtio dagar innan han for upp till himmelen, vilket möjliggjorde apostlarnas vittnesbörd om hans uppståndelse.

 

För d.h. Franciskus blev erhållandet av Kristi sårmärken det yttersta beviset på Guds förlåtelse av hans synder. Genast tänker man på Aposteln Pauli ord: ”När vi var Guds fiender, blev vi försonade med honom genom hans Sons död. Så mycket säkrare är det att vi, sedan vi nu har blivit försonade, skall bli frälsta genom Sonens liv”, (Rom. 5:10) d.v.s. genom hans uppståndelse, och budskapet om den gudomliga kärlekens odödlighet.

 

Därför är det också väsentligt att begrunda d.h. Francisikus’ erhållande av Jesu sårmärken utifrån Påskens och inte endast utifrån Långfredagens perspektiv. Att just en seraf visar sig för honom som bärare av den korsfästes bild – serafer tillhör ju den avdelning av den himmelska härskaran som förknippas med den gudomliga kärleken i kontrast till keruberna som förknippas med den gudomliga sanningen – tyder på att Kristi sårmärken, som uppenbarade sig på helgonets kropp, inte främst får betraktas som en prövning, utan just som en seger. Alltså var Kristi fem sårmärken en kärlekens gåva till d.h. Franciskus, en gåva som medförde visshet om hans synders förlåtelse och som tillät honom att i uppståndelsens ljus gå döden till mötes.

 

 

 

 

 
 

…hos oss på klostret

 

          Som vanligt har Broder Stefan kommit

        hem från skidlägret med en förskräcklig hosta.

Ändå påstår han att han mår bara bra av vintersport och

      att han känner sig både yngre och starkare när han

       får lov att vara med på minst två läger per år.

           Då man frågar honom hur man låter då                     Eftersom Br. Ingmund

               man inte mår bra svarar han ingenting.              är den bland oss som sysslar

                  Han blir bara rödare i                                     med ekonomin och betalar alla

                      ansiktet eftersom han                          räkningar, har han bett om dispens från

                         anstränger sig                                         all förpliktelse att stödja en ”grön”

                            att kväva                                 energipolitik, som de flest tycker vore lämpligt

                               nästa                                                för en franciskanmunk. Han har

                              hostattack !                                         dock förblivit helt obunden

                                                                                           politiskt, eftersom han inte har

                                                                                             lyckats hitta något parti som

                                                                                                vill bygga ut kärnkraften

                                                                                                      i en takt som

                                                                                                  vår budget kräver !

    Br. Frans-Eric har börjat läsa italienska                                     

        igen. Varje söndag kväll gör han                                                    

         hemläxorna som han skulle ha

       gjort under veckans gång,                     Många tror att klosterkatten Br. Rufus

   vilket kan ta halva natten.                  är så mager därför att han har åtagit sig

När vi frågar honom hur det                    en alltför sträng fasta i år. Alltså blev han

går med språket svarar                   tvungen att hämta ett intyg från veterinären

han alltid att han                         som fastslog att Br. Rufus inte har någon ätstörning

  tillfälligt har strandat                    och att hans vikt är precis rätt för en katt

     på en inlärningsplatå.                    av hans ras. Han tillhör rasen REX,

    En och annan undrar                         vilket betyder ”kung”, så klart!

           om detta beror

         på att han så lätt somnar

          under lektionerna!