O.F.S.


Franciskanska Lekmannaorden O.F.S.

- Ordo Franciscanus Saecularis


Lekmannafranciskanen i Katolska Kyrkan är kallad att leva ett liv i bön och bot, i daglig omvändelse och goda gärningar. Hon är kallad att intensivt leva av Moder Kyrkans sakrament. Ofta gå till bikt och Kommunion, och sträva efter personlig helgelse. Hon tillhör den franciskanska familjen och lever i gemenskap med andra franciskaner i sin fraternitet. Viktigt i det franciskanska livet är broderskap, systraskap, ödmjukhet, fattigdom, gemenskap (också gemenskap med de enkla, fattiga, utsatta och lidande människorna), vittnesbörd om den kristna tron, ett liv enligt Evangeliets normer, trohet mot den Heliga Katolska Kyrkan och dess läroämbete och ämbetsbärare, glädje i relationen med Jesus Kristus och att leva i Jesu efterföljelse. Att varje dag ta på sig sitt kors och efterfölja Jesus Kristus i en anda av tacksamhet för Guds oändliga godhet.


Franciskanska lekmannaorden O.F.S. är en orden i Katolska kyrkan för lekmän som lever i enligt den franciskanska andan ute i samhället, med egen ordensregel och konstitutioner. O.F.S. består av omkring 450.000 medlemmar utspridda i världen, och finns även i Sverige och medlemmarna som tillhör Västsverige träffas regelbundet i Franciskusgården i Jonsered utanför Göteborg.
”BYGG UPP MIN KYRKA” - den helige Franciskus av Assisi´s kallelse från Kristus


I DEN HELIGE FRANCISKUS FOTSPÅR


Den Franciskanska sekularorden OFS (Ordo Franciscanus Saecularis) hör till den franciskanska ordensfamiljen, vilken dessutom omfattar franciskanbröderna (ofm, ofm.cap, ofm.conv.), klarissorna, TOR och många franciskanska kongregationer. Sekularorden kallades tidigare Franciskus Tredje Orden. Den grundades och inspirerades direkt av den Helige Franciskus. Den första bevarade regeln är från år 1289. De tre franciskanska ordnarna var några av dåtidens olika botgörargrupper. Med begreppet bot, menade Franciskus omvändelse. Sekularordens syfte är att samla alla som önskar följa Kristus i Franciskus anda och efterföljd i en gemenskap, eller uttryckt med Franciskus egna ord, i en fraternitet. Genom inträdet i en sådan fraternitet förpliktar man sig till en enkel livsstil. Medlemmarna ska leva sina liv i världen, i Kyrkans gemenskap och verka för att utbreda den kristna tron.


FRANCISKANSK LIVSSTIL


Evangeliet som rättesnöre

Medlemmarna i Sekularorden strävar efter att förverkliga Evangeliet i sina liv. Vid upptagningen i OFS får kandidaten ett taukors som ett tecken på att ha vigt sitt liv åt Kristus i Franciskus efterföljd.


Fattigdom

Franciskus kallade sina bröder för ”mindrebröder”. Med begreppet mindre menade Franciskus en ödmjukhet och fattigdom, som kännetecknas av att ge tillbaka till Gud vad vi har fått av honom.


För Sekularorden betyder fattigdom måttlighet eller enkelhet i materiella ting. Fattigdom är inget självändamål, utan leder till en livshållning kännetecknad av tillit till Guds kärlek och en vilja att tjäna Gud och hela skapelsen.


”Jag vill rätta mig efter vår höge Herre Jesu Kristi och hans heliga Moders livsföring och fattigdom” skrev Franciskus i sitt Testamente till den heliga Klara och hennes systrar. Hans kärlek till Maria var mycket stor och han utnämnde henne till Franciskanordens beskyddarinna.


Människovärde

I varje människas säregna personlighet såg Franciskus en avbild av Kristus. Därför är varje människa unik och har sitt eget värde. Franciskanerna  strävar efter att handla utifrån denna människosyn, många gånger i strid med rådande ekonomiska, politiska och sociala strukturer.


Fred

Endast verkligt fridsamma människor kan stifta fred. Franciskanerna strävar efter att leva och verka som fredsstiftare.


Universellt broderskap

Franciskus ”Solsång” uttrycker hans uppfattning av broderskapet. Detta gäller inte endast människor emellan utan gäller relationen till allt skapat. Mot bakgrund av denna respekt för hela Guds skapelse, blev Franciskus 1979 utsedd till ekologins skyddshelgon. Franciskanerna förpliktar sig att ansvarsfullt ta ställning i miljöfrågor. Broderskapstanken leder också till ett ekumeniskt förhållningssätt.


Glädje

”Det ska synas på bröderna att de är lyckliga i Gud”. Detta skrev Franciskus i sin första levnadsregel och glädjen har alltid varit ett karakteristiskt drag i ett äkta franciskanskt liv. Glädjen hör samman med erfarenheten av Guds kärlek, som frigör människa från hopplösheten.


Trohet mot Kyrkan

”Alla präster vill jag frukta och ära… eftersom jag ser Guds son i dem…” Trots skröpligheten och medelmåttigheten bland Kyrkans medlemmar ansåg Franciskus att trohet mot Kyrkan var ett fundament för hans ordensfamilj. Medlemmarna lever av Kyrkans sakrament, deltar i dess tideböner och vördar helgonen.SEKULARORDENS VERKSAMHET OCH ORGANISATION


Under Sekularordens första tid försökte medlemmarna att lösa en rad sociala problem som dåtidens samhälle inte tog sig an av olika orsaker. När samhället mer och mer tog över dessa uppgifter övergick Sekularorden alltmer till att verka för medlemmarnas andliga utveckling. I dag strävar Sekularorden efter balans mellan andlig utveckling och utåtriktade aktiviteter.


OFS har  ca: 450.000 medlemmar. Orden är organiserad i lokala, regionala och nationella fraterniteter. Den globala kontakten sker via ett världsförbund som har medlemmar från alla världsdelar och som leds av en generalföreståndare, vilken väljs för en begränsad tidsperiod. Präster och bröder från första orden och från tredje reguljära orden fungerar som andliga assistenter till Sekularorden.


Upptagning i Sekularorden äger rum i en fraternitet med en präst eller broder som vittne. Löftesavläggelse kan ske efter två prövoår, då kandidaten fördjupar sig i det franciskanska levnadssättet genom bland annat läsning och deltagande i fraternitetens möten.


I Sverige finns franciskanska lekmän utspridda över hela landet. Lokala fraterniteter finns i Linköping, Umeå, Uppsala-Stockholm-Västerås, Göteborg-Jonsered, Lund och Jönköping.


Är du intresserad av att bli franciskan? Tveka inte att kontakta oss. Det kan du t.ex. göra genom att e-maila Broder Mikael Bergstedt T.O.R. som är andlig assistent för Heliga Korsets fraternitet i Jonsered utanför Göteborg. E-mail: mikael@paxetbonum.se