13 söndagen under året 2009

Mark 5:21-43

Inledning

Dagens evangelium innehåller en beskrivning av två under som Jesus gjorde. Dels väckte han synagogföreståndaren Jairos´ dotter som hade avlidit – i varje fall betraktade man flickan som död i enlighet med normerna gällande på den tiden. Hon var redan nära döden då Jairos kom till Jesus och bad om hjälp. När Jesus kom till hans hem hade klagogråten redan kommit igång. Jesus sade att flickan inte var död, att hon endast sov. Kanske motsvarar detta dödsfall vad vi idag skulle kalla för att vara "kliniskt död". I varje fall väckte Jesus flickan som svävade mellan liv och död ur sin dvala och hans rykte som undergörare spred sig över hela trakten.

Kanske ännu mera intressant var kvinnan som hade lidit av blödningar i tolv år i mänskohopen som trängde sig på Jesus. Det står att hon hade varit hos många läkare utan att få hjälp, utan snarare hade blivit sämre. Hon kom bakifrån i hopen och rörde vid Jesu manteltofs i förhoppningen att bli hjälpt. Oftast framställer predikanter detta som bevis på hennes ödmjuka tro. Men episoden handlar inte så mycket om tro och ödmjukhet, utan snarare om vidskepelse som kan utvecklas till tro.  Kvinnan ber inte om lov att röra vid Jesu kläder. Hennes inställning tycks grunda sig på magiska föreställningar. Hon hoppades kunna bli av med sin sjukdom genom kroppslig beröring med Jesus utan hans tillstånd, och utan att bekänna sig till tro på honom som den väntade Messias. Hennes handling kanske inte återspeglar så mycket den sökandes ödmjukhet som Guds barmhärtighet.

Första delen

Det första vi skall lägga märke till är att Jesus frågar vem som har berört hans kläder. Lärjungarna menar att frågan är omöjlig att besvara, för de tänker på hopen kring honom. Men Jesus är medveten om att någon i folkhopen ville något särskilt. Han kallar hennes strävan för tro, fastän den inte är tro i egentlig mening. Hon är kanske mer att likna vid många som söker hjälp i diverse New Age-religiösa föreställningar i dag. Det är inte så mycket fråga om tro, i varje fall inte om ortodox tro, som om magi och manipulation. Olovandes vill hon stjäla andlig kraft – helbrägdagörande kraft. Hon vill bli hjälpt utan att förplikta sig till något – utan att förplikta sig till en specifik trosbekännelse, en särskild religiös praxis etc. Men ett sådant under är inte uteslutet, hur ofullkomlig ens tro en är.  Detta är det första.  Jesus var generös mot kvinnan som led av tillsynes obotliga blödningar. Hon fick hjälp, utan att hon kunde frambringa en tro som upplyfte hennes hjärta till Gud så att hon kunde bedja: "Ske din vilja!"

 Andra delen

Vad betyder nu detta – att kvinnan fick hjälp, trots att hennes tro var så omogen och vidskeplig?  Jo, det är viktigt att påpeka att Jesus möter oss där vi befinner oss – då vi öppnar oss för honom. Han fordrar inte fullkomlighet. Inte ens en korrekt teologisk åskådning. Han vet att vi behöver mogna i vår tro, i vårt gudsförhållande, men han möter oss där vi befinner oss. Han låter kvinnan stjäla kraft från honom, just för att mötet mellan honom och henne skall äga rum.  Sedan förklarar han hur det förhåller sig. Honom kan man inte manipulera. Underförstått - den jordiska hälsan är inte målet med hans verksamhet.

Jesus vill skänka oss mer än den jordiska hälsan, men han är barmhärtig. Men det skulle t.o.m. kunna vara så, att om vi fick fysisk hälsa så skulle vi faktiskt kunna bli mindre angelägna om den andliga hälsan. För många i vår egen tid förhåller det sig precis så. Man vill ha en stark och vacker kropp. Man vill ha en tilltalande personlighet. Man tar själens förutsättningar för det eviga livet i den gud vars existens man är osäker på, för givna.  Man antar att det kommer att gå lika bra för en själv i ett liv efter detta som för andra. Varför? Jo, därför att man inte vågar fråga om motsatsen vore rimligare – att man redan måste ha öppnat sig för den gudomliga sanningen och den gudomliga kärleken under detta livet, om man skall kunna uppnå det mål vartill människan har skapats.

Alltså förstår vi att det under som Jesus gjorde med kvinnan som hade lidit länge av blödningar, den kvinna som ville stjäla den helande kraften från honom, var endast en inbjudan att gå vidare. Detta är det andra.

Tredje delen.

Det tredje är givetvis att Jesus vill skänka varje människa något utöver tillfällig hjälp, något utöver fysisk hälsa. Frälsning är ju andlig hälsa – syndernas förlåtelse och kraft till helgelse. Vår Frälsare, Jesus Kristus, vet att var och en av oss, i andlig mening, lider av inre blödningar – vi förlorar förmågan till att överskrida oss själva och bli vad Gud har skapat oss till – förmåga att gudomliggöras.  Jesus vill inte att någon skall i andlig mening förblöda. Han är den Store Läkaren som erbjuder sin helande kraft, inte bara för detta livet utan för det tillkommande, men denna hela kraft kan man inte få genom att nalkas Jesus bakifrån – man måste möta honom med tro på honom allena, som Herre och Frälsare, framifrån. Detta är det tredje.

Avslutning.

Dagens evangelium bekräftar att Jesus är barmhärtig, ja, att han är Guds barmhärtighet, men han är också ärlig, och han säger: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Han ger oss vad vi ber om, om vi tar på oss konsekvenserna, följderna, av vår bön.

Broder Frans-Eric T.O.R.