16: e söndagen under året 2009

Mark 6:30-34

 

 

Inledning

 

 I söndags berättade evangelisten Markus om hur Jesus sände ut sina apostlar två och två till olika städer och byar att förkunna Gudsrikets ankomst och predika omvändelse. Han hade gett dem fullmakt att undervisa i hans namn, att bota sjuka och driva ut onda andar. Ännu hade Jesus inte gjort dessa tolv till det Nya Förbundets prästerskap, men de fick bruka hans andliga auktoritet – tala i hans namn – och han gav dem kraft att göra under i hans namn. Utan tvekan blev detta en mäktig upplevelse för apostlarna. Hänförda “kom de tillbaka till Jesus och talade om för honom allt vad de hade gjort och allt vad de hade lärt folket,” som det står i dagens evangelietext.

 

Folkhopen som hade samlats kring Jesus och apostlarna var mycket stor – evangelisten Markus skriver att så många människor “kom och gick att Jesus och lärjungarna inte ens fick tid att äta”. Därför beslöt Jesus att han skulle dra sig tillbaka med apostlarna för att vila och bedja och för att ge dem den själavård som de behövde. “Därför for Jesus och apostlarna i en båt bort till en enslig trakt där de kunde vara för sig själva. Det dröjde dock inte länge förrän folket förstod vart Jesus och apostlarna var på väg i båten och “från alla städerna strömmade människor dit landvägen”. Jesus behövde vila sig, men det står att “när Jesus steg i land och fick se en stor folkskara blev han gripen av medlidande med dem eftersom de var lika får som inte har någon herde. Därför undervisade Jesus dem länge. ”

 

Utveckling

 

Folket var som får som inte har någon herde", står det i texten. För oss är det en from vana att tänka på Jesus som “den gode herden”. Enligt aposteln Johannes kallade Jesus sig själv så. Aposteln Johannes förklarade att titeln innebar att Jesus var beredd att offra sitt liv för fåren. Alltså kallas han både ”Guds Offerlamm” och den ”Gode Herden” – som låter något motsägelsefullt.

 

I dag skall vi begrunda helt kort vad det är som gör den människa som kommer till tro på Jesus till den ”Gode Herdens” får. Vilka är Jesu får?

 

Första delen

 

För det första måste något, som i och för sig är ganska uppenbart, sägas, ty många glömmer det. Jesu får är de människor som hör till hans hjord – som tillhör vad han sedan kallade sin kyrka, och i trängre mening, till den kyrka som han själv grundade – den Heliga Katolska Kyrkan, den kyrka som har bevarat enheten och kontinuiteten genom alla århundraden, som är samma kyrka, med samma lära, över hela världen. Men här talar vi egentligen inte bara om dem som bär det kristna namnet eller som kallas katoliker. I Nya Testamentet står det att “den som tror och blir döpt skall bli frälst”. Kom ihåg att den som mottager det Heliga Dopet ingår ett förbund med Gud, d.v.s. en överenskommelse. Det gäller att leva i enlighet med dopförbundet – det Nya Förbundet.

 

Kristen tro är alltså inte alls en privat sak. Per definition kan det aldrig vara så. Detta hindrar dock inte att var och en av oss också bör ha ett helt personligt förhållande till Jesus Kristus, men sann tro innebär alltid offentlig tillhörighet. Den Gode Herden” har aldrig erbjudit något enda får att ingå i ett helt enskilt förhållande till honom – att utgöra en egen hjord eller att grunda en annan trosgemenskap. Nej, riktig tro innebär att man villkorslöst tillhör Guds folk på ett synligt sätt.

 

De flesta blir visserligen döpta som spädbarn, men vid vår konfirmation bekräftar vi vår samhörighet med Jesu hjord, något som vi också bekräftar söndag efter söndag då vi tar del av den Heliga Mässan.

 

Detta är det första. Jesu får tillhör hans hjord – hans kyrka och folk.

 

Andra delen

 

För det andra låter Jesu får honom, den ”Gode Herden”, avgöra den väg som de skall vandra i livet. Därför talar aposteln Paulus om “trons lydnad”. Går ett får en annan väg än herden, tar han en annan riktning, upphör han att efterleva den kristna moralen eller att bruka Kyrkans sakrament, äger han inte vad aposteln Paulus kallar “trons lydnad”.  

 

Från början kallades ju den kristna trons gemenskap just för “vägen”. Att den kallades så har att göra med trons mål – vilket är Guds rike, det himmelska riket – och detta rike är inget annat än evigt liv i Gud – en förening med Gud i vilket vår enskilda existens bevaras i all evighet. För att vinna det eviga livet i Gud måste vi dock hålla oss till ”vägen”. Detta klarar vi inte på egen hand, därför talar Kyrkan mycket om Guds nåd. Men vad är nåd? Ja, nåden, dvs. ”den frälsande nåden”, är Guds gåva av sig själv, den Helige Ande som tar sin boning i våra hjärtan, och den hjälpande nåden, Guds ingripande i livet till förmån för vår eviga frälsning. Och katolsk teologi, till skillnad från protestantisk teologi, fastslår att Gud inte undanhåller någon människan den hjälp hon behöver för att bli frälst, men fordrar likväl att man tar emot den hjälpen av egen fri vilja.

 

Tredje delen

 

För det tredje är Jesu får i ständigt behov av den näring som han själv ger. De får inte sin näring av världen och av det som världen värderar. Den Gode Herden leder fåren till särskilda betesplatser, där de troende kan stilla sin andliga hunger, och till vattensamlingar, där de kan stilla sin törst efter det gudomliga livet. I detta sammanhang talar vi om sakramenten. Den sakramentala principen är grundläggande för kristen tro, nämligen att naturliga ting omdanas genom Kyrkans bön så att de blir bärare av övernaturliga ting. Det är just den Heliga Kommunionen och Botens Sakrament, Bikt, som är sakramenten som skall mottagas oftast – den Heliga Kommunionen även dagligen. De övriga sakramenten mottager man vid livets viktiga skeden. Vidare finns det icke-sakramentala handlingar som är mycket viktiga – först och främst bruket av Guds Ord, då vi lyssnar till predikningar och själva läser den Heliga Skrift och Kyrkan katekeser och andliga böcker, och bön, bön i Jesu Kristi namn - både muntlig bön och inre bön, d.v.s. meditation och även kontemplation, bönens högsta stadium, både enskild bön och gemensam bön, som kallas gudstjänst.

 

Avslutning

 

Det är människans fria vilja som gör henne till ett mycket speciellt slag av får i alla avseenden – givetvis. Det går inte att driva människan som skapades till Guds avbild med en fri vilja, in i Gudsriket. Ingen kan tvingas att vara en troende och praktiserande katolsk kristen när allt kommer omkring. Därför lär Kyrkan att religionsfrihet är en fundamental frihet. Inte ens sakramenten fungerar som magi.  Just därför brukade Jesus så mycket tid på att undervisa både sina särskilda apostlar och lärjungar och folket i allmänhet. Vi måste förstå och vilja vad vi gör då vi brukar ett sakrament och därför kan inte Katolska Kyrkan utdela sakramenten till utomstående.

 

Vårt samtycke till Jesus som den ”Gode Herden” och vår samhörighet med hans hjord, den Heliga Katolska Kyrkan, bekräftar vi inte bara en gång under livets gång, utan många gånger. Ja, vi samtycker varje gång vi samlas till gudstjänst, varje gång vi fattar ett moraliskt beslut, varje gång vi bestämmer oss för att hänge oss åt en kärleksgärning, och varje gång vi förbereder oss att mottaga honom och vad han vill verka i oss i ett sakrament. Var alltså inte sen att ge ditt samtycke till allt som Herren vill med dig, och gör det ofta.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.