21:a söndagen under året 2009

 

Inledning

 

Som jag förklarade för två veckor sedan, var reaktionen hos en del av Jesu lärjungar på Jesu ord till människor i den stora hopen som han bespisade med fem kornbröd, mycket negativ. Han sade: ”Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet som jag ger är mitt kött, och jag ger det för att världen skall leva.” Dessa lärjungar lämnade Jesus. De sade: ”Detta tal är outhärdligt! Vem orkar höra på honom längre?” De ville nämligen inte höra talas om att Jesus skulle bli ett syndoffer för deras överträdelser. Skulle de vara sådana syndare som behövde äta hans kött och dricka hans blod? De drog slutsatsen att han var galen.

 

Inledningsvis vill jag påpeka att många människor i dagens värld, också många som bär det kristna namnet, reagerar på ett liknande sätt mot Katolska Kyrkans undervisning om Jesu offer på korset för oss syndiga människor, vilket aktualiseras varje gång den Heliga Mässan firas. Många har avskaffat begreppet synd då de reflekterar över sitt eget handlande – bara de handlar som de flesta andra. Alltså reagerar de negativt då de möter Kyrkans undervisning om t.ex. sexualmoralen eller livets okränkbarhet. De reagerar negativt varje gång de möter Kyrkans undervisning om det tillkommande livet – om Guds dom, om himmelen, helvetet och skärselden. De reagerar också negativt då de möter Kyrkans undervisning om det kristna livets förpliktelser – om mässbesök, om bikt, om bön, om engagerad självuppoffrande kärlek till nästan o.s.v. Många utbrister precis som dessa lärjungar som lämnade Jesus – ”Detta är outhärdligt! Vem orkar höra på honom?” ”Vem orkar höra på hans kyrka?

 

Föreställ dig aldrig att Jesus ägnade sig åt att förkunna plattityder, banaliteter – politiskt korrekta utsagor som alla var nästan överens om utan att verkligen tänka efter – sanningar som inte svider och som inte fordrar mycket av någon förutom ett avtrubbat samvete. Jesus utmanade folket medvetet – samtidigt som han tog emot alla – även offentliga syndare och hädare, sådana som tidigare hade levt i omoral, ekobrottslingar och prostituerade, förrädare, soldater som samarbetade med ockupationsmakten, sådana som vi alla skulle betrakta som gangsters o.s.v. Ja, han erbjöd offentliga syndare frälsning på samma villkor som han erbjöd frälsning åt fromt och respektabelt folk. Detta var ju mycket svårt för ”de fromma” att begripa – att de kanske hade lika mycket behov av att göra bot och bättring som offentliga syndare – eftersom Gud ser till vad som finns i en människas hjärta – och i hjärtat ligger det mycket som är fördolt för andra människor och även för en själv.

 

Således blev Jesus flitigt kritiserad, både för sin förkunnelse av Guds hårda sanningar och för sin förkunnelse av Guds gränslösa kärlek. Han blev också kritiserad för att han kallade människor till sig själv, att han gjorde anspråk på att vara den som Gud skulle sända i världen – Guds egen Son, ja, att han var Gud. Han sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” På samma sätt blir Katolska Kyrkan också kritiserad för sina anspråk och sin lära, men det som jag vill förklara idag är varför både Jesus och Kyrkan ständigt måste konfrontera oss med svåra sanningar.

 

Men många frågar: ”Är det inte meningen att vår tro skulle göra livet lättare – göra livets bördor lättare att bära?”

 

Utveckling

 

Det skulle vara en stor fördel om vi kunde se på det liv som vi lever här på jorden endast som ett preludium, ett förspel, inför evigheten – som en ”kvalmatch” – en uttagning inför den stora utveckling som skall äga rum då människan når målet – ett evigt liv i Gud, förening med Gud – gudomliggörelse. Men skillnaden på livet och en vanlig ”kvalmatch” är att alla får vara med, antingen de verkligen vill detta eller ej, men ingen kan tvångsanslutas till Guds rike. Ingen kan tvingas att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Ingen kan tvingas att inse sin egen synd. Ingen kan tvingas att inse sitt behov av en frälsare. Ingen kan tvingas att tro att Jesus har dött en kvalfull död på korset för honom. Nej, inte någon kan tvingas in på helgelsens väg. Kärleken låter sig inte tvingas och Guds kärlek kan inte tvingas på oss. En gåva som tvingas på någon blir föraktad. Och i dagens läge finns det många som föraktar den kristna tron.

 

Långt innan Gud sände sin enfödde Son, Jesus Kristus, in i världen, ställde Josua, som bar samma namn som Jesus (Jehosua), en fråga till Israels stammar, en fråga som förebådar Jesu fråga till sina apostlar: ”Inte vill ni också gå er väg?” Vi läste om detta i dagens första läsning. Han sade: ”Om det misshagar er att tjäna Herren Gud, så utvälj åt er i dag vem ni vill tjäna, antingen de falska gudar som era fäder tjänade, de gudar som andra folk tjänar, eller Herren, den sanne Guden!”

 

Gud måste konsekvent behandla oss som fria människor, ty han har skapat oss med fri vilja. Han har skapat oss till sin egen avbild.

 

Sedan måste det konstateras att i livets ”kvalmatch” finns det regler. Varför? Ja, ifrågasätter man detta, förstår man inte min liknelse överhuvudtaget. En match utan regler skulle inte vara någon ”match” – den skulle inte vara ett mått på något. Enligt Guds regler får inte den som har fått ”ett straff på sig” fortsätta med sitt spel för att vinna det eviga livet, men han får likväl komma tillbaka gång på gång – om – OM – han verkligen ångrar sin synd, har sin tillit till Frälsarens offerdöd på korset och vill göra bättring. Men absolut ingen kan nå målet som struntar i reglerna.

 

Avslutning

 

Till sist vill jag understryka att ingen kan förloralivets match” därför att han saknar medfödd styrka eller intelligens. Det är inte som med riktig fotboll, att en del helt enkelt saknar något slags medfött ”bollsinne”. Den som väljer att vara med på Jesu sida, hur många gånger han än har blivit ”diskvalificerad”, kan komma att vara med i det vinnande laget till sist – man kan alltid ta modet till sig och ”göra en´come-back´.”

 

När många vände Jesus ryggen och sade – ”Detta är outhärdligt! Vem orkar med detta?” – sade Petrus, som skulle komma att svika Jesus på det gruvligaste sätt då han offrade sitt liv på korset, på alla apostlarnas vägnar: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är den som Gud har sänt i världen!”.

 

Låt oss då instämma i Petri svar och hålla oss till vad hans efterträdare i Rom, påven, som innehar Petrusämbetet och som talar på hela Kristi kyrkas vägnar, lär – och till vad den Heliga Skrift lär. Då kommer vi också att vinna livets match och nå vårt eviga mål.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.