21 söndagen under året 2010

Årg. C/Luk. 13:22-30

 

Inledning

 

Blir det många eller blir det få som till sist får erfara Guds frälsning och gå in i den eviga saligheten hos honom?

 

Några judar ställde denna fråga till Jesus. Det framgår av Jesu svar, att dessa som frågade inte ens tänkte på möjligheten att icke-judar kunde bli frälsta. Alltså menade de som frågade: “Blir det många av oss eller få av oss som blir frälsta?” Det borde tilläggas emellertid att det inte är säkert att alla som ställde denna fråga tänkte på livet i den tillkommande världen. En hel del tänkte på livet i det jordiska Israel efter det befrielsekrig som många hoppades på. För dem var frågan, hur många kommer att överleva för att glädja sig över ett självständigt Israel.

 

Alla blev dock mycket förbryllade över Jesu svar, både de som tänkte på ett liv efter detta, och de som tänkte enbart på det jordiska livet. Givetvis hade de hört Jesus säga vid andra tillfällen: “Guds rike är mitt ibland er!” Men de hade nog tolkat hans ord så, att han talade om sig själv – den väntade Messias – att han var närvarande bland dem. Men när Jesus också sade: “Människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike och så skall sådana som är sist bli först och sådana som är först skall bli sist” var alla tvungna att inse att han talade om ett universellt Gudsrike, vilket knappast kunde identifieras med det jordiska Israel, och kanske inte enbart med judarna överhuvudtaget.  

 

Hur som helst, människor, då som nu, var inriktade på att få hårda siffror. Var Jesus en äkta profet, så borde han kunna säga något konkret. Hans åhörare ville veta vad deras egna möjligheter var. Det är bara mänskligt att vilja veta sådant.  

 

Men låt oss nu försöka penetrera dagens evangelietext och ta reda på vad Jesus egentligen menar.

 

Första delen

 

För det första är det helt klart att Jesus brukar bildligt tal om en trång port för att utesluta den teori som kallas för ”universalism”. Han menar att varken alla judar eller alla människor kommer att bli frälsta till sist. Jesu varnar för faran att gå förlorad. Han säger att många kommer att gå förlorade i evighet. På Jesu ord kan man alltså inte bygga någon teori om att helvetet kommer att bli tomt.

 

Vad vi ständigt måste påminna oss själva om är, att inträde i Guds rike inte är en mänsklig rättighet. Det är ett privilegium. Därför kallas Guds folk för det utvalda folket. Men eftersom alla inte vill vandra på den smala vägen och gå genom den trånga porten, sammanfaller Guds val med vårt eget val. Han tvingar ingen, fastän han vet att många blir missnöjda med konsekvenserna av sitt eget val.

 

Jesus säger: “Många skall försöka ta sig in men inte lyckas. Och när husets Herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och säger – ’Herre, öppna för oss!’ – så kommer han att svara – ’Jag vet inte vilka ni är!’ – Då kommer ni att gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Ja, ni skall få se människor komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Gud rike medan ni står utanför.”

 

Andra delen

 

Å andra sidan får inte någon dra slutsatsen att en människa kan komma in i Guds rike genom sina egna ansträngningar. Det avgörande har med Guds nåd att göra – den nåd varmed vi vinner syndernas förlåtelse och den nåd varmed vi får vägledning och kraft att vandra på den smala vägen – helgelsens väg, lydnadens väg – och ta oss genom den trånga porten.

 

Med detta sagt har jag kommit till den andra viktiga punkten som jag vill betona i dag, nämligen att fastän det inte finns något som heter universalfrälsning, så finns det ändå ett gudomligt nådeserbjudande som gäller varenda människa. Gud erbjuder var och en av oss så mycket nåd som behövs. Gud undanhåller ingen människa nåd på grund av någon slags predestination till helvetet. Absolut ingen är ödesbestämd att gå förlorad. Sådan är den katolska läran.

 

Till sist innebär det som Jesus säger om den trånga porten, att varje enskild människa måste själv ta emot, eller avvisa, Guds nåd. Gud kommer inte att göra något som gör det omöjlig för oss att säga “Nej”. Han kommer inte att driva någon genom den trånga porten. Inte heller kommer han att locka någon att gå genom den med mutor.

 

Var är då Guds ”nåd”? Ja, ordet betecknar Guds gåva. En aspekt av ”nåd” är syndernas förlåtelse. En annan aspekt är vad vi kallar helgelse. Men till sist är Guds gåva, Guds gåva av sig själv – det som teologerna kallar den heliggörande nåden. Vi får den nåden och kan behålla den nåden då vi säger ”Ja” till den hjälpande nåden – den nåd som inverkar på vårt förnuft och vår vilja.

Men, men, frågar sig många, tror inte vi katolska kristna att alla kan säga ett obetingat ”Ja” till Guds nådeserbjudande efter det att kropp och själ skiljs åt i den fysiska döden – i skärselden?  Ja visst! Absolut alla som kommer till skärselden kommer att säga ”Ja” till Guds nåd, men alla människor kommer inte till skärselden. Har man sagt ett riktigt ”Nej” till Guds nåd under det jordiska livet utan att ångra sig, kommer man inte till skärselden där själens slutgiltiga rening äger rum. I skärselden fullbordas den omvändelse, som redan på något sätt har påbörjats under det jordiska livet, även om detta "påbörjande” varit okänt för andra människor. Men har man verkligen avvisat Guds nåd i sitt inre under det jordiska livet, då kommer man att få höra Kristus säga det som står i dagens evangelium: “Jag känner dig inte! Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån […]

 

Avslutning

 

Kära vänner, Jesus talade på ett bildligt, men på ett realistiskt sätt angående konsekvenserna av människans val av tro på Gud och hans bud och tillit till hans Son, Jesus Kristus, vår Frälsare – och om motsatsen. Egentligen får vi inte veta någonting om ”hur många kommer att bli frälsta” men vi varnas för att rätta oss efter vad de flesta av våra medmänniskor tycks tro och brukar göra. Vi varnas därför att Jesus skulle vilja säga om var och en av oss. “Jag känner honom – jag känner henne! Hon – han - skall få sitta vid mitt bord i Guds rike!

 

Broder Frans-Eric T.O.R.