24:e söndagen under året 2009

 

Inledning

 

Dagens evangelium, som fokuserar på aposteln Petri bekännelse, tillsammans med parallelltexten i aposteln Matteus evangelium som återger Jesu löfte till Petrus, är mycket viktig för Katolska Kyrkan som har bevarat aposteln Petrus särskilda uppdrag genom läran om påvens, d.v.s. den romerska biskopens, särskilda nådegåva eller karism. I aposteln Matteus evangelium står det nämligen att efter det att aposteln Petrus bekänt sin tro, så säger Jesus till honom: "Du är Petrus (vilket var namnet som Kristus gav Simon) och på denna klippa (Petrus betyder ju klippa) skall jag bygga min kyrka och dödsrikets portar skall inte få makt över den. Jag ger dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himmelen och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himmelen."

 

Numera är alla ansedda bibeltolkare överens om att aposteln Petrus hade en särställning bland apostlarna. Tyvärr betyder inte detta att alla är överens om den romerska biskopens särställning idag, för man kan inte utläsa ur den Heliga Skrift något som bevisar att det finns en speciell petrinsk succession eller en särskild apostolisk. Man kan endast hänvisa till Kyrkans obrutna tradition beträffande dessa saker, och den kyrkliga traditionen i Öst och Väst skildes åt efter år 1000. Kyrkorna i Öst styrdes av flera patriarker och blev ganska självständiga gentemot varandra; kyrkorna i Väst fick inte egna patriarker och var direkt beroende av Påvens styre.

 

Jag brukar tillägga att det är min fasta övertygelse att det patriarkala styre som råder bland de ortodoxa och det påvliga styre som råder hos oss katoliker kan och kommer att försonas, men idag vill jag koncentrera mig på uppgiften att förklara varför frågan om hur Kristi Kyrka styrs är intimt förknippad med frågan om bekännelsen av den sanna tron, ty de från oss skilda protestantiska kristna menar att Kyrkans styre inte är avgörande för bekännelsen av den sanna tron.

 

Alltså låt oss ställa den här frågan så: "Varför fick apostlarna ett särskilt uppdrag och varför fick Petrus ett särskilt uppdrag bland apostlarna? Vi skulle kunna ställa frågan på ett provokativt sätt: "Varför bestämde inte Jesus att Kyrkan skulle, till exempel, styras demokratiskt, med ämbetsfunktioner som kunde övertagas av vem som helst som ägde de nödvändiga mänskliga kvalifikationerna?"

 

Första delen

 

Svaret kan omöjligen bara vara att demokrati ännu inte var uppfunnen, ty det är uppenbart att Jesus uttryckligen ville ge sina apostlar fullmakten att undervisa i hans eget namn och förvandla bröd och vin till hans eget kropp och blod under den offermåltid som han instiftade i den övre salen natten innan han korsfästes på Golgata. Visserligen säger han att hans apostlar skall vara tjänare, men detta säger han just därför att han själv är Guds och människans tjänare och de har fått sitt ämbete från honom och skall utöva det som han utövar det. Jesus säger faktiskt, att apostlarna skall döma Israels tolv stammar och han testamenterar åt dem delaktighet i hans konungsliga, prästerliga och profetiska ämbeten. Jesu fullmakt, den som alla apostlar mottager och den särskilda fullmakten som Petrus mottager, är en personlig nådegåva. Den meddelas sakramentalt och kan inte bara reduceras till en funktion att utövas enligt majoritetsbeslut.

 

Om man ser till Petrus' mänskliga kvalifikationer skulle man kunna peka på hans mod. Han var den förste som var tillräckligt modig att bekänna att Jesus från Nasaret var den väntade Messias. Det var han som var modig nog att begära av Jesus att han skulle stiga ur båten och komma till honom gående på vattnet. Å andra sidan var det han som inte bara flydde då Jesus blev tillfångatagen av sina fiender, utan den som också förnekade honom offentligt. Och även i dagens evangelium står det att hans egna tankar kunde var fullständigt felaktiga, ty när han försöker övertala Jesus att han inte måste vandra korset väg, säger Jesus: "Håll dig på din plats, Satan - dina tankar är inte Guds, utan människors."

 

Hade Jesu lärjungar fått hålla en omröstning efter Jesu uppståndelse, hade Petrus' med all säkerhet förlorat. Men detta gjorde man inte, ty man visste att han hade sin nådegåva från Herren. Detta är det första som måste sägas.

 

Andra delen

 

Det andra som måste sägas beträffande den apostoliska succession som Katolska Kyrkan biskopar står i och det petrinska ämbete som påven äger, eftersom dessa strukturer förmedlar nåd, är att erkännandet av de människor som äger dessa nådegåvor - påven och biskoparna - inte kan skiljas från bekännelsen av den sanna tron. Den sanna tron är tro på allt som Jesus sade och gjorde - tro på allt som han gav oss, allt som hans kyrka äger. Man kan inte förklara något som Jesus har begåvat sin kyrka med som överflödigt, onödigt, tidsbundet och föränderligt, ty de gudomliga löften som är förknippade med dessa strukturer kan aldrig omintetgöras.

 

Det är givetvis möjligt för Gud att frälsa människor och införliva dem med sin kyrka i den tillkommande världen genom andra medel än den som står Kyrkan till buds på jorden. Gud är inte bunden av de nådemedel som han själv har instiftat, men vi som har tillgång till vad han har instiftat är helt bundna av det som Jesus Kristus har instiftat under sitt jordiska liv. Vi får inte låta bli att döpa våra barn, fira den Heliga Mässan, bruka Botens Sakrament o.s.v. Vi får inte låta bli att höra på dem genom vilken Kristus talar med apostoliskt auktoritet och lyda den som äger den fullmakt han har givit åt Petrus. Detta är den katolska tron.

 

Avslutning

 

Ni bör dock inte dra slutsatsen att man endast behöver på ett mekaniskt sätt hålla-för-sant vad Katolska Kyrkan lär och på ett mekaniskt sätt lyda påven och biskoparna. Jag talar om tro på Kyrkan inte bara som för-sant-hållande. Både påvarna och biskoparnas uppfattningar och handlingar som människor kan visserligen vara felaktiga. Petrus felade som människa men upphörde inte att vara klippan på vilken Kyrkan skulle byggas.

 

Ja, Guds nåd kommer alltid att strömma på nytt genom de kanaler som han en gång har skapat. Kyrkan uppstår alltid och på nytt som Kristi Mystiska Kropp på jorden - detta är vad Jesus menar då han säger att "dödsrikets portar kommer inte att besegra den". Därför får vi aldrig överge den heliga, katolska och apostoliska Kyrkan, försöka lemlästa den eller smida planer för att göra om den enligt diverse mänskliga modeller. Nej, vi måste alltid bekänna oss till den och tjäna den såsom vi bekänner oss till Kristus och tjänar honom, ty Kyrkan är Kristi kropp och vi är hans lemmar och den gudomliga nåden kommer alltid att genomströmma den på nytt när vi åkallar Gud. Jesus Kristus är sin kyrkas osynliga huvud medan påven är Kyrkans synliga huvud. Likaså förhåller det sig med en biskop och hans stift. Men, märk väl! Beträffande Kristi Kyrka på jorden och dess gudomliga uppdrag, så är det synliga lika viktigt som de osynliga - i annat fall hade Kristus aldrig behövt instifta den - grunda den på en synlig och i mänskligt avseende bräckligt klippa. Nåd är osynlig - men nådemedlen är alltid synliga - i annat fall kunde människor inte hitta fram till dem.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.