Kristi Förklarings Dag 2009

 

Inledning

 

När vi tänker på Jesu bergsbestigning och vad lärjungarna upplevde på det höga berget som omnämns i evangelierna, skulle vi gärna föreställa oss att upplevelsen hade anknytning till någon slags estetisk upplevelse av naturen. Det är väl därför att de flesta bergsbestigare idag bestiger ovanligt höga berg för att visa sin kroppsstyrka och tekniska färdighet. Berget Tabor är dock inte så högt och utsikten från berget är inget märkvärdigt. Därför tror en del bibelforskare att Jesus åtminstone besteg en av Hermons lägre höjder. Ändå vi måste inse att det som gjorde intryck på lärjungarna var en uppenbarelse från den himmelska världen, inte utsikten från en jordisk höjd.

 

Å andra sidan är det också viktigt att förstå att det som skedde på berget med lärjungarna var mer än en intellektuell insikt i Jesu Kristi gudomliga natur. De upplevde också den omdanande kraft som hans person utstrålar - den andliga energi som hans person alstrar. Och efter hans död och uppståndelse förstod de att denna kraft, denna energi, är avsedd att till fullo omdana den som kommer till tro på honom, som låter sig döpas i hans namn, d.v.s. i den Treenige Gudens namn, ty Jesus är den evige Faderns Son och bärare av Guds Helige Ande.

 

Första delen

 

För det första måste jag inskärpa det som jag inledningsvis har antytt, nämligen, att den gudomliga energi som Jesu Kristi gudomliga person utstrålade som en andlig potential på berget inte var något naturligt fenomen som kunde förklaras, någon slags samspel med solen och molnen Vi får inte heller tolka texten som en beskrivning av någon psykologisk process – en förändring av lärjungarnas känsloliv – någon slags ”suggerering” som påverkade deras förmåga till tro. Ljuset som omgav Frälsaren får inte heller reduceras till en symbolisk beskrivning av ett intellektuellt uppvaknande hos lärjungarna. Skeendet på berget handlar om något annat – något övernaturligt. Det som människan förunnas veta om den sanning som överskrider hennes rationella förmåga, det som hon förmår att uppleva som överskrider hennes emotionella förutsättningar, detta vederfors Petrus, Jakob och Johannes på förklaringens berg. Kyrkofäderna, särskilt de östkyrkliga, säger att de såg ”det oskapade ljuset” – det ljus i vilken Gud bor – det ljus om vilket Skriften säger - ”Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma”. Dessa lärjungar fick en glimt av Jesus som han låter sig skådas i sitt himmelska rike.

 

 

 

Andra delen

 

För det andra måste jag konstatera att det som lärjungarna upplevde på berget inte var något som de kunde vara kvar i under det jordiska livet. Det var inte ens något de kunde ta med sig och behålla – som man kan behålla andra upplevelser i minnet. Denna glimt av himmelen som de fick erfara på det höga berget, då de var ensamma med Jesus, var en försmak av vad teologer kallar ”det saliga skådandet” – the vision of God. När vi talar om himmelens glädje är det först och främst detta som vi talar om. I himmelen skall vi ”se honom som han är” – så står det i den Heliga Skrift. (1 Joh. 1:3) Detta löfte verkar som en motsägelse eftersom det också står i Skriften – ”att ingen människa kan se Gud och leva” och den vers som jag tidigare nämnde – ”Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma”. Men det som vi nu talar om är ett mysterium – en paradox. Vår egen kraft och all vår strävan räcker inte om vi skulle vilja uppleva vad lärjungarna upplevde på det höga berget. De upplevde för ett ögonblick det ljus som Gud utstrålar, inte det naturliga ljus som Gud skapade – solens ljus, utan det ljus som hans väsen utstrålar. Inte det ljus som stjärnorna lyser med och som månen återspeglar, utan det ljus som hans väsen utstrålar. Inte något ljus som är en form av naturlig energi. Nej! Man kan säga att de upplevde för ett ögonblick det ljus som människan skall se, då hon förenas med Gud – det ljus som mystiker ser då de kontemplerar Gud under detta livet.

 

Ja, människor kan förunnas erfarenheter av den himmelska världen då de är försjunkna i bön. Vi kallar detta tillstånd för ”kontemplation” – ett tillstånd som man kan uppnå i bön, ett tillstånd som överträffar allt vad meditation av alla olika slag kan ge – därför att det är en gudomlig gåva. Mycket korta upplevelser av detta slag kan dock var och en av oss erfara mitt under vanlig bön – då vi glömmer oss själva och helt går upp i vårt sökande efter Gud – då vi verkligen öppnar oss för den Helige Ande som Fadern har utgjutit över dem som kom till tro på Pingstdagen i Jerusalem.

 

 

Avslutning

 

I nicenska trosbekännelsen bekänner vi ju, att Jesus Kristus är den gudomlige Faderns enfödde, d.v.s. ende och fullständigt unike Son, det eviga Ordet från Fadern, som i likhet med Fadern från all evighet är - "Gud av Gud", Ljus av Ljus, "sann Gud av sann Gud" – den oskapade som utgår från Fadern – men som är av samma väsen som Fadern – den genom vilken allting, synligt som osynligt, har skapats – inklusive människan. Han, det människoblivna Ordet, Jesus Kristus, äger i sig själv den gudomliga kraft genom vilken allting, inklusive vi själva, har blivit till, inte en opersonlig kraft, utan just en gudomlig person. Han är det Ord som åsyftas när det står på första sidan av den Heliga Skrift att "Gud sade och det vart", ty Gud är det Stora Varat och allt varandes ursprung och mål – människans ursprung och mål.

På berget fick lärjungarna endast en glimt av det som den frälsta människan kommer att uppleva i himmelen – ”det saliga skådandet”, då hon får se Gud "ansikte mot ansikte" i den uppståndne Sonens gestalt. Kristi förklaring gav lärjungarna en föraning om hans uppståndelse från de döda.

 

Vad lärjungarna upplevde på det höga berget var det människoblivna Ordets kraft, den gudomliga kraft som Guds människoblivna Ord har och är – den kraft som var fördold under Jesu mänskliga natur. På berget samtalade Jesus med Mose och Elia eftersom man under det Gamla Förbundet endast hörde Ordet genom Mose och profeterna. Men under det Nya Förbundet, som Jesus kom för att instifta, blev det gudomliga Ordet synligt såväl som hörbart. Och på berget låter Guds Son den härlighet som blev fördold i Guds människoblivande stråla fram. Lärjungarna utbrister: "Här är det gott att vara!"

 

Det jordiska kan ju aldrig tillfredställa människan helt och fullt. Hon blev skapad från början inte bara för jorden, utan också för himmelen. Hennes innersta och egentliga längtan är just att bestiga det jordiska för att nå fram till det himmelska, där hon kan möta Gud och förenas med honom. Men detta berg som varje människa är kallad att bestiga finns inte ute i naturen, utan det finns i hennes inre, i hennes själ och hjärta, ty hon är inte endast en kroppslig varelse – en fysisk organism – ett djur bland de övriga djuren, utan en ande, med hemlängtan till den andliga världen.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.