MARIE OBEFLÄCKADE AVLELSE 2010

 

Inledning

 

När Ängeln Gabriel kom till Jungfru Maria med bud om att hon var utkorad av Gud till att bli den väntade Messias moder hälsade han henne på ett sätt som är fullständigt unikt i frälsningshistorien. Han sade: “Hell dig, Maria, full av nåd!”, “Ave, Maria, gratia plena!” – på grekiska – (Luk 1:28)

 

Tyvärr måste man konstatera att många nyare översättningar underlåter att framhäva det absolut unika i denna hälsning på ett lika tydligt sätt som de mera traditionella översättningarna gör. Gabriel hälsar ju Maria som den enda bland människor som är helt uppfylld av den gudomliga nåden, d.v.s. delaktig till fullo i det gudomliga livet. Katolska Kyrkans Katekes förklarar saken så: “För att ge sitt fria samtycke som kom ur hennes tro till den kallelse hon fick kunskap om måste Maria har varit helt och hållet buren av Guds nåd… (hon måste ha varit överhöljd med Guds nåd) …(vilket innebär) att hon hade blivit återlöst (från syndens makt) redan från sin tillblivelse. Det är detta som dogmen om den obefläckade avlelsen, d.v.s. dogmen om Marias utkorelse och fullkomliga renhet, som proklamerades av Påven Pius IX år 1854, bekänner.” I hans encyklika Ineffábilis Deus står det: “Den saliga Jungfrun Maria blev från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom Guds den Allsmäktiges, särskilda nåd och ett särskilt privilegium, med hänsyn till Jesu Kristi, hela människosläktets Frälsares, förtjänster, bevarad fri från varje fläck från arvsynden.”

 

Således fortsätter utläggningen av saken i Katolska Kyrkans Katekes med följande ordalydelse: “Denna ‘strålande, absolut enastående helighet’ som Maria har ‘fått från första ögonblicket av sin tillblivelse’ kommer henne helt och hållet till del från Kristus… (ty) det är ‘med hänsyn till sin Sons förtjänster att hon har blivit friköpt på ett mera upphöjt sätt’. Mer än någon annan person skapad av Gud, har Fader ‘välsignat henne med all den andliga välsignelse som finns i himmelen’ (Ef 1:3).  Ja, han har ‘utvalt henne före världens skapelse i Kristus till att stå helig och fläckfri inför sig i kärlek.’ (Ef 1:4)

 

Var och en kan givetvis förstå att läran om Marias befrielse från arvsynden redan vid avlelsen stämmer överens med den inre logiken i tron på Guds människoblivande i jungfruns sköte som en syndfri människa. Skriften betygar ju att Jesus Kristus var utan synd och inte på något sätt under syndens, dödens och djävulens makt. Han var inte endast född på ett mirakulöst sätt av en jungfru, utan också av en kvinna som inte bar på den fallna mänsklighetens benägenhet till synd. I Maria gick den förbannelse som Gud uttalade över den Onde vid syndafallet i uppfyllelse. Jag parafraserar. Gud sade: “Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. (I Maria) skall kvinnan trampa sönder ditt huvud…”(1 Mos. 3:15)  Marias “säd”, d.v.s. "avkomma" var alltså judarnas väntade Messias – världens Frälsare – han som var och är både Gud och människa. Eftersom han hade Gud allena som sin Fader, och enligt sin mänskliga natur, vilken han fick genom sin moder, Maria, var han utan arvsyndens följder. Han var människa såsom Gud hade skapat människan till att vara från begynnelsen – utrustad med den heliggörande nåden och utan benägenhet till synd, precis som hans obefläckade moder, Maria.

 

Det som många är mindre klara över är vad läran om Marias fullkomliga renhet från synd betyder för oss, då vi vänder oss till henne som förebedjerska, men eftertanke visar att det måste också innebära att hon är en mäktig förespråkerska, en medlerska av gudomlig nåd, och vår medförlosserska, eftersom hon alltjämt samarbetar med sin gudomlige Son för vår frälsnings skull.

 

Utveckling

 

Det första som måste sägas är alltså att sann helighet, Marias helighet, skapar inte någon barriär mellan den som har blivit helgad och den som ännu inte har nått målet, men som eftersträvar det, låt vara med ett kluvet hjärta. Det finns mycket gamla bilder av Maria klädd i en bred mantel med vilken hon skyddar dem som anbefaller sig åt hennes omsorg. Hon kallas Refugium Peccatorum - “Syndares Tillflykt” – men inte därför att hon kan åstadkomma människors frälsning trots att de inte samarbetar med Guds nåd, utan just därför att hon kan från Gud utbedja den hjälpande nåd som vi bäst behöver för att börja samarbeta med Guds nåd fullt ut och således vinna frälsning.

 

Men varför är Marias hjälp så betydelsefull – mer betydelsefull än någon annan människas hjälp –  eller något annat helgons hjälp? Jo, därför att Maria står i ett alldeles särskilt förhållande till Jesus Kristus och till hans mystiska kropp, hans kyrka. Hon står i ett alldeles särskilt förhållande till varje lem i Kristi mystiska kropp. Detta är det andra som jag vill säga idag.

 

När en människa blir döpt blir hon inympad i Kristi kropp på ett sakramentalt sätt. När hon blir konfirmerad blir hon smord på ett sakramentalt sätt med samma Ande, som Jesus Kristus blev smord med – Guds helige Ande. När hon mottager den Heliga Kommunionen blir Jesu Kristi kropp och blod hennes andliga spis – och såsom en lem i hans mystiska kropp får hon andlig näring. Ja, att vi är lemmar i Jesu Kristi mystiska kropp och att vi genom den sakramentala föreningen äger potentialen för en fullständig och evig förening med honom i det tillkommande riket, betyder att Maria vill vara moder på ett lika avgörande sätt som hon blev Jesu moder. Just därför säger Jesus i hans dödsstund till den älskade lärjungen Johannes, som står tätt intill korset: “Se, din moder!” och till Maria - “Se din son!”

 

Avslutning

 

Att Maria som har givit allt för Gud, allt för sin gudomlige Son Jesus Kristus innebär att hon också vill ge allt för oss, som tillhör hans mystiska kropp. Hon hoppas på oss, och ber för oss, med all den kärlek som en moders hjärta rymmer för sina barn så fort vi ropar till henne. I sig själv är detta en maning till radikal omvändelse och strävan efter äkta helighet. Det är ju vi som avgör till sist om hennes böner skall besvaras eller ej. Och vem vill vara till besvikelse för en moder så god som Maria?

 

Broder Frans-Eric T.O.R.