Sjätte söndagen under året 2011

Matt. 5:17–37

 

Inledning

 

Människor som vill skapa argument mot den kristna tron letar ofta efter motsägelser i den Heliga Skrift. Dagens evangelietext ger dem mycket vatten på sin kvarn. Jesus säger: ‘‘Jag har inte kommit för att upphäva lagen ... Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket... Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.’’  Men Aposteln Paulus tycks säga motsatsen: ‘‘Klart är att ingen blir rättfärdig i Guds ögon genom lagen. Den rättfärdige skall leva genom tron, ‘’ och ‘‘Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse... ’’ Han säger ‘‘Innan tron kom, hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras... men nu när tron har kommit, har vi inte längre någon övervakare.’’

 

Har Paulus vantolkat vad Jesus säger? Vi hörde ju att Jesus inte kom för att upphäva lagen? Skall vi betrakta Jesus som en konservativ rabbin och Paulus som en liberal? Har Paulus gjort en ny religion som står i opposition till det som Jesus själv förkunnade? Är det kanske rätt att se på Paulus som den första lutheranen? Vad menade Paulus då han insisterade att man blir frälst genom tro på Jesus Kristus och inte genom ‘‘lagens gärningar’’? En gång då jag läste teologi och hade tillfälle att besöka en synagoga kom jag i samspråk med en chassidisk rabbi som satte allt detta i nytt perspektiv för mig. Han sade: ‘‘Katoliker utövar evangeliernas religion – kärlekens gärningar; lutheranerna utöver epistlarnas religion, Paulus' religion, ty han förkunnar frälsning genom ‘‘tron allena’’.  Rabbinens ord var mycket träffande. Alla vet att Luther t.o.m. lade detta ordet ”allena” till Paulus' text så att den lydde "man blir frälst ‘‘genom tron allena , vilket får Paulus att låta som en protestant.

 

Nåja, vad man måste förstå för att få rätt sida på dagens evangelietext är att begreppet ”lagen” är en översättning av det hebreiska ordet ”torah”, vilket skulle helst översättas ‘‘den mosaiska lagen’’. Vidare, den mosaiska lagen består två slag av lag: den moraliska lagen och den ceremoniella lagen. Den moraliska lagen kan en förnuftig människa komma fram till även med hjälp av förnuftet, men Gud uppenbarade det för Mose så att människan i sina mindre förnuftiga stunder inte skulle behöva tveka över vad som är rätt och vad som är fel: ‘‘Du skall icke stjäla, du skall icke dräpa, du skall icke bära falsk vittnesbörd, du skall icke begå äktenskapsbrott, ‘’ o.s.v. Den ceremoniella lagen har att göra med koshermat, sabbatsobservans, tempelkulten etc. Vad Paulus menar när han säger att lagen är avskaffad är att den ceremoniella lagen inte längre är nödvändig för hedningar som omvänder sig till kristendomen. Vad Jesus menar då han säger att inte en enda prick i Lagen skall förgås är att den moraliska lagen äger evig giltighet.

 

Vi skall dock inte uppehålla oss med dialogen mellan katolicismen och lutherdomen, som numera är nästan överens på den här punkten, utan istället försöka förstå hur Jesus inte bara behåller och förkunnar den moraliska lagen såsom den blev fastslagen under Gamla förbundet, utan också skärper dess krav och manar oss att eftersträva större helighet än de skriftlärdas och fariséernas, att eftersträva vad han på ett annat ställa kallar ”fullkomlighet”.  Han sade ju: ‘‘Var fullkomliga såsom er himmelske Fader är fullkomlig.’’

 

Utveckling

 

Jesus nöjer sig alltså inte med att säga: ‘‘Du skall inte dräpa’’. Han säger att ‘‘den som blir vred på sin broder undgår inte domen, den som okvädar sin broder skall ställas inför Stora Rådet och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.’’ Jesus nöjer sig inte med att säga ‘‘Du skall inte bryta ett äktenskap’’.  Han säger att ‘‘den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap’’.  Han nöjer sig inte med att insistera på troheten inom äktenskap, han säger att ‘‘den som gifter sig med en frånskild ... också bryter hennes äktenskap’’. Han nöjer sig inte med att säga: ‘‘Du skall inte svära falskt ’’ utan säger att man ‘‘inte skall svära alls, ‘’ d.v.s. när det inte gäller ett rättsligt ed inför en domstol. Vi skulle också kunna citera en vers från samma kapitel som dagens evangelium där det står: ‘‘Ni har hört att det blev sagt - ‘Öga för öga och tand för tand,’ och ‘Du skall älska din nästa och hata din fiende, men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er... Var fullkomliga såsom er Fader himmelen är fullkomlig.’ ”

 

För det första måste vi konstatera här att Jesus sätter sin egen lära och auktoritet i kontinuitet med Mose’ lära och auktoritet. Det Nya förbundet som han kommer att instifta i sitt eget blod ställer större moraliska krav på Gudsfolket än det Gamla förbundet eller, snarare, förtydligar hur den moraliska kampen mot dråp, äktenskaps brott, habegär etc. måste utkämpas – i människan hjärta, i människans inre. Det är inte bara genom yttre observans av lagens bud som man uppnår fullkomlighet, ty uppnår man inte kärleken. Därför säger aposteln Paulus att ‘‘kärleken fullbordar lagen’’ och att av tro, hopp och kärlek, så är ‘‘kärleken den största” dygden. Kan kärleken verkligen vara större än tro? Jo, därför att det förhåller sig såsom Aposteln Johannes säger: ‘‘Gud är kärlek.”

 

Avslutning

 

Men är denna ‘‘fullkomlighet” som Jesus talar om, denna kärlekens lag, som också kallas Kristi lag i kontrast till Mose lag, vilket är ett uttryck som aposteln Paulus faktiskt inte drar sig för att använda, en lag avsedd att ge oss vanliga syndare vägledning eller är det enbart något för färdiga helgon? Ja, Kyrkan manar oss att efterlikna helgonen och att gå in i Kristi efterföljelse.

 

Så förklarar den katolske filosofen Pascal saken. Han säger att den som vill låta sig helgas skall gå in i en roll – försöka tänka, tala och handla som om han vore en av de heliga och samtidigt bruka alla nådemedel – bedja och bruka sakramenten. Således kommer Guds nåd i samband med vår egen strävan att förändra oss genom heligt rollspel – inte med en gång utan undan för undan, om vi förblir öppna för Guds nåd och kämpar vidare.

 

Broder Frans-Eric T.O.R.